månadsarkiv: augusti 2015

Artikel hos SVT om kurs i sex och samlevnad för EU-medborgare

Även SVT Nyheter uppmärksammar min kritik mot Majoritetens förslag om månadslånga kurser i sex och samlevnad för EU-medborgare. Artikeln går att läsa här

För dig som vill ha en längre förklaring till mitt ställningstagande har jag nedan lagt in Moderaternas och Alliansens yttrande från socialnämnden 2015-08-25:

Många av de EU-medborgare som just nu vistas på Stockholms gator lever i en mycket utsatt situation, inte minst kvinnorna. Därför är det viktigt att, utöver att satsa på akuta åtgärder, arbeta långsiktigt för att förbättra deras situation. Ett av de områden som bör vara särskilt prioriterat är att förbättra den egna hälsan och kunskapen om densamma genom att arbeta med hälsoförebyggande insatser, inte minst i hemländerna. Därför är vi i grunden positiva till intentionen med detta projekt men tyvärr riskerar denna ansökan att landa fel och snarare kunna försämra situationen för dessa människor än att hjälpa.

I ansökan kan vi läsa att målgruppen för utbildningen är åldrarna 0 – 15 år, samt 16 – 64 år. Att socialförvaltningen ska erbjuda denna utbildning till barn i ålder 0 – 15 år kommer att leda till ett stort misslyckande för såväl det enskilda barnet som för samhället i stort. Dessa barn ska inte befinna sig i Sverige och leva under svåra förhållanden och tigga på våra gator. De ska gå i skolan i sina hemländer. En god skolgång är den bästa förebyggande insatsen vi kan ge dessa barn för att bryta utanförskap och socioekonomiska mönster. Därför ska denna rättighet värnas.

En utbildning inom hälsa och rådgivning av preventivmedel måste involvera Stockholms läns landsting eftersom det är landstinget som innehar det övergripande ansvaret för dessa frågor såväl politiskt som professionellt. Därför är det olyckligt att landstinget inte ens finns med som en samverkansaktör i ansökan och därmed inte heller har kunnat vara med och utforma densamma. Istället ska det vara socialförvaltningen som ska ansvara för utbildningar och skaffa fram lokaler för dessa, något vi finner olyckligt.

I ansökan går det att läsa att en ersättning ska utgå till alla deltagare för att de ska vara motiverade att komma under hela utbildningsperioden. Denna skrivning skapar många följdfrågor, exempelvis hur stor ersättningen ska vara, hur pengarna betalas ut samt om det är tjänstemän inom socialförvaltningen som ska ansvara för administrationen kring utbetalningarna?

Under den månadslånga utbildningen i hälsa och hygien undrar vi också hur vänstermajoriteten ser på kursdeltagarnas situation vad det gäller uppehälle? Var ska kursdeltagarna bo och till vilken eventuell kostnad?

Mot bakgrund av det ovanstående anser vi att detta ärende i sin nuvarande lydelse är så pass otillräckligt berett att det kräver en återremiss.

Dagens Nyheter

Kommenterar i Dagens Nyheter den rödgrönrosa majoritetens förslag om månadslånga hälsokurser till EU-medborgare istället för akuta insatser. För mig är det självklart att socialförvaltningen ska prioritera akut hjälp före preventivmedelsrådgivning. Vi ska inte heller använda skattepengar för att betala ut ersättning till kursdeltagarna. Artikeln finns att läsa här